- خدمات درمانی - تامین اجتماعی - بانک تجارت - بانک صادرات - بیمه سینا - بیمه ایران - بیمه البرز - بیمه دی - بیمه دانا - نیروهای مسلح - بیمه SOS - بیمه آرمان - بیمه آسیا - بیمه رازی - بانک ملت - بانک ملی - بانک کشاورزی - آتیه سازان حافظ

خدمات کلینیکال

Contact

آزمايشگاه ممتاز در اين زمينه ها خدمات ارائه مي كند:


·          Phlebotomy
·          Histology
·          Therapeutic Drug Monitoring
·          Immunhistochemistry
·          Drugs of Abuse Testing
·          Immunohematology
·          Hematology
·          Endocrinilogy
·          Microbilogy
·          Mycology
·          Clinical Chemistry